خورشتی قسمت کنم یا آبگوشتی!

خورشتی قسمت کنم یا آبگوشتی!
بالا رفتن قیمت گوشت قرمز و قدرت خرید مردم

در حالی که  در اخبار و در رسانه ها گفته می شود گوشت کیلویی 250  و 280 هزار تومان گرم در حال توزیع است ، اما قیمت گوشت واقعی در بازار عرضه و تقاضا همان 500 تا 550 هزار تومان است. البته خورشتی 300 هزار تومان و به موازات آن گوشت سفارشی در مناطق شمالی تهران و شهرهای بزرگ تا 750 هزار تومان نوسان دارد.!