همه نگاهها به سوی غزه

سران اروپایی از جان مردم بی دفاع غزه چه می خواهند

سران اروپایی از جان مردم بی دفاع غزه چه می خواهند
مواضع سران کشورهای اروپا مانند کاخ سفید تاسف بار، ضد انسانی و غیر قابل پذیرش است.